Inscripcions tècniques hipopressives

Dia i hora: dijous de 20 a 21 h.

Lloc: Gimnàs de l’escola

Preu: 120,00 euros/curs

Inici: 3 de desembre

Durada: fins al 8 de juny de 2023

PAGAMENT DE LA QUOTA:
El pagament de la quota es farà en dos rebuts. El 50% a l’inici del curs al desembre i el 50% restant el mes de febrer de 2022.

FORMA DE PAGAMENT:
Es podrà optar per la domiciliació bancària o també mitjançant targeta de crèdit o dèbit a les oficines de l’Ajuntament.

NOTA:
La realització de tots els cursos i activitats resta condicionada a la cobertura de places, en un mínim i màxim de participació que es pugui establir en cada curs i que faci viable econòmicament la seva organització.

BONIFICACIONS:

Gaudiran d’una bonificació del 50 % les persones empadronades a Font-rubí majors de 65 anys i qualsevol dels cursos programats i gestionats per l’Ajuntament de Font-rubí. 
Amb l’objectiu d’incentivar que els veïns i les veïnes empadronades a Font-rubí s’inscriguin a més d’una activitat, gaudiran d’una bonificació del 10% al preu del segon curs; i si s’apunta a tres o més cursos s’aplicarà una bonificació del 20% al preu del tercer curs i següents. Aquestes bonificacions no són compatibles amb la bonificació establerta per als majors de 65 anys empadronats a Font-rubí.

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT:
Ajuntament de Font-rubí. Plaça de l’Ajuntament núm. 1 08736 Font-rubí. 938979212. fontrubi@font-rubi.cat – www.font-rubi.cat

FINALITAT DEL TRACTAMENT:
La finalitat del tractament és guardar les vostres dades personals en un fitxer per a la gestió de les activitats organitzades pel servei de cultura, tenint en compte les mesures de seguretat per la COVID-19.  Les dades seran conservades fins al tancament administratiu del curs 2020-21 del servei de joventut.

BASE JURÍDICA DEL TRACTAMENT:
El tractament és necessari per complir una obligació legal aplicable al responsable del tractament o per complir una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poder públics conferits al responsable del tractament. Existeix l’obligació de facilitar les dades que es demanen en la sol·licitud i l’Ajuntament es reserva el dret a no tramitar, a no resoldre o a denegar la vostra sol·licitud si no les faciliteu quan us siguin requerides.

DESTINATARIS: 
Les vostres dades no es comunicaran a tercers, excepte si una llei ho autoritza.
Les vostres dades no es transferiran fora de la Unió Europea.

DRETS DE LES PERSONES:
Podeu accedir a les vostres dades personals, rectificar-les, suprimir-les, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació, presentant la vostra sol·licitud a l’Ajuntament de Font-rubí, o mitjançant la seu electrònica https://seu-e.cat/ca/web/font-rubi
Si considereu que el tractament de dades personals es contrari a la normativa de protecció de dades, us podeu adreçar al delegat de protecció de dades o podeu presentar una reclamació davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) a través de la seva web o per mitjans no electrònics.

DRETS D'IMATGES:
Les imatges i fotografies que es facin seran escritament utilitzades com a memòria, arxiu fotogràcic i publicacions a les xarxes socials i/oweb municipal com activitats organitzades per l'Ajuntament de Font-rubí sense publicitat ni cap mena de comercialització de les imatges publicades.

INFORMACIÓ ADDICIONAL:
Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades en la web de l’Ajuntament de Font-rubí  https://www.font-rubi.cat/altres-continguts/proteccio-de-dades

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 17-11-2022 10:11