154

Comunicació de canvi de titularitat d'activitats

És el tràmit a través del qual la persona o empresa titular d’una activitat que disposa de llicència o comunicació prèvia vigent, posa en coneixement de l’Ajuntament que transmet el corresponent títol que l’habilitava per exercir l’activitat.

Aquesta comunicació a l’Ajuntament serveix per acreditar la subrogació del nou titular en els drets i deures derivats de la llicència o comunicació prèvia.

Qui el pot demanar?
Tant el transmitent com el nou titular.
Quan es pot sol·licitar?

Es pot presentar en qualsevol moment.

Termini de la sol·licitud:

La comunicació ha de formalitzar-se en el termini màxim d’un mes des que s’ha produït efectivament la transmissió.

Quan es dóna resposta?
Un cop efectuada aquesta comunicació, l'Ajuntament actualitzarà les dades en el Registre municipal corresponent.
Cost
La taxa que estableixi l'ordenança fiscal.
Documentació necessària?
Descripció documentació
Comunicació de transmissió del títol
1. Comunicació de transmissió del títol (llicència o comunicació prèvia) que habilita per a l'exercici de l'activitat, d'acord amb el model normalitzat que inclou la declaració responsable següent: · Que en cas d'actuar com a representant legal, es disposa de tots els poders necessaris per a presentar la comunicació i rebre, si escau, les corresponents comunicacions i/o notificacions. · Que les responsabilitats i les obligacions de l'antic titular derivades de la llicència o de la comunicació prèvia són assumides pel nou titular. A tal efecte es pot aportar una Declaració conjunta de la titularitat de l'activitat, signada tant per l'antic titular com pel nou si se'n disposa. · Que les dades consignades en la comunicació són certes, així com la documentació que s'adjunta, si és el cas. · Que es disposa, si és necessària, de la pòlissa o el contracte d'assegurances o altres garanties que responen de l'activitat, a nom del nou titular.
2. Declaració conjunta
Comunicació conjunta de canvi de titularitat d'activitats
Com iniciar el tràmit?
Presencialment
A les oficines municipals
Per Internet
Emplenar el formulari
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 30-11-2020 12:17